غدیر در مدائن

غدیر در مدائن

گروه پژوهشی شهید صدر منتشر کرد کتاب داستانی غدیر در مدائن در این کتاب برای اولین بار از زاویه ای دیگر به واقعه غدیر پرداخته شده و سوال و جواب جوانی ایرانی به نام مسلم و حذیفه یمانی والی مدائن به صورت روایتی داستانی بیان شده.             راهنمای سفارش: جهت […]