غدیر

غدیر در مدائن

گروه پژوهشی شهید صدر منتشر کرد کتاب داستانی غدیر در مدائن در این کتاب برای اولین بار از زاویه ای دیگر به واقعه غدیر پرداخته شده و سوال و جواب جوانی ایرانی به نام مسلم و حذیفه یمانی والی مدائن به صورت روایتی داستانی بیان شده.             راهنمای سفارش: جهت […]