شهید مطهری

پایگاه اینترنتی شهید مطهری

نظر به اهمیت انتشار آثار شهید بزرگوار مطهری و همچنین دسترسی هر چه آسان تر کاربران اینترنتی به محتوای حقیقی بیانات شهید مطهری تصمیم گرفته شد پایگاه اینترنتی www.motahary.com را راه اندازی شود.