شهید جعفری

طرح شهید جعفری

مؤسسه فرهنگی «خاکریز ایمان و اندیشه» در نظر دارد در قالب طرحی پژوهشی با استفاده از اسناد تاریخی موجود و همچنین مصاحبه با هم‏رزمان شهید، نسبت به معرفی این اسوه بزرگ ایمان، اندیشه و بصیرت به نسل جوان اقدام نماید.