شهر فرنگ

کتاب شهر فرنگ

در این اثر سعی شده است به تشریح و تفسیر هنری شعار مرگ بر آمریکا بپردازد. کتاب «شهر فرنگ» شامل ۵۷ پوستر از «علی داوودی» است در مورد «آمریکا». متناسب با هر پوستر متنی تک‏‌بندی از منابع گوناگون انتخاب شده و در کنار آن به چاپ رسیده است. متون توسط «عاطفه شیرمحمدی» انتخاب شده‏‌اند.. جناب […]